ประกันภัยรถยนต์   ประกันอัคคีภัย   ประกันภัยขนส่งทางทะเล   ประกันภัยเบ็ดเตล็ด

   ประกันภัยภาคบังคับ

   ประกันภัยแบบประหยัด

  ประกันภัยการขนส่งสินค้า

  ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล

  ประกันภัยภาคสมัครใจ

  ในประเทศและระหว่างประเทศ

  ประกันภัยวิศวกรรม
More More More More
 


การประกันอัคคีภัย เป็นการประกันวินาศภัยประเภทหนึ่ง ที่ให้ความคุ้มครองความเสียหายต่อ
ทรัพย์สินที่เกิดจากเพลิงไหม้ ฟ้าผ่า การระเบิดของแก๊สที่ใช้เพื่อการอยู่อาศัย

ทรัพย์สินที่สามารถทำกรมธรรม์ประกันอัคคีภัย บ้านที่อยู่อาศัยได้ คือ

1. สิ่งปลูกสร้าง (ไม่รวมรากฐาน) หมายถึง บ้าน บ้านแฝด ทาวน์เฮาส์อาคารพาณิชย์  สำหรับอยู่อาศัย
โรงรถและ อาคารย่อย เช่น ห้องครัว รั้ว กำแพง ประตู รวมทั้งส่วนปรับปรุงต่อเติม ห้องชุดสำหรับอยู่อาศัย
ใน แฟลต อาคารชุดคอนโดมิเนียม ยกเว้นฐานราก

2. ทรัพย์สินภายในสิ่งปลูกสร้าง หมายถึง เฟอร์นิเจอร์ เครื่องตกแต่งเครื่องใช้ ภายในบ้าน  เครื่องใช้
ไฟฟ้าและ อุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้าน เครื่องดนตรี เครื่องเสียง เครื่องครัว  เครื่องนุ่งห่ม  และทรัพย์สินอื่นๆ
เพื่อการอยู่อาศัย  ของผู้เอาประกันภัย หรือบุคคลซึ่งตามปกติพักอาศัยอยู่กับผู้เอาประกันภัย

 

ประเภท

ความคุ้มครอง

1 อัคคีภัย

ไฟไหม้ ฟ้าผ่า แรงระเบิดของแก๊ส

2 อัคคีภัยบ้านอยู่อาศัย

ไฟไหม้ ฟ้าผ่า ระเบิด อากาศยาน ภัยเนื่องจากน้ำ(ไม่รวมน้ำท่วม)
ความสูญเสียหรือความเสียหายต่อทรัพย์สินที่ได้เอาประกันภัยไว้

3 อัคคีภัย  
(เสี่ยงภัยทุกชนิด)

ความเสียหายต่อทรัพย์สิน ที่เกิดจากอัคคีภัย ฟ้าผ่า ระเบิด
ภัยจากยานพาหนะ ภัยจากอากาศยาน  ภัยเนื่องจากน้ำ ภัยจาก
ลมพาย ุภัยจากควันภัยจากจลาจล และนัดหยุดงาน ภัยเนื่องจาก
การป่าเถื่อน และการกระทำด้วยเจตนาร้าย ภัยจากแผ่นดินไหว
ภัยจากไฟป่า และภัยจากอุบัติเหตุอื่น ๆ

4 อัคคีภัยบ้านอยู่อาศัย
แบบประหยัด

ไฟไหม้ ฟ้าผ่า ระเบิด อากาศยาน ภัยเนื่องจากน้ำ(ไม่รวมน้ำท่วม)
ความสูญเสียหรือความเสียหายต่อทรัพย์สินที่ได้เอาประกันภัยไว้

 

** เบี้ยประกันภัยขั้นต่ำ 600 บาท ( ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
แผนกรับประกันอัคคีภัย
  คุณนวลออง ต่อ 1426-1427
 
ประกันภัยอัคคีภัย
   
   
   
   
   
 
 

บริษัท กมลประกันภัย จำกัด (มหาชน)

สำนักงานใหญ่ 421,423 ถ.บอนด์สตรีท ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

Tel : 0-2502-2999 Fax : 0-2502-2955