ประกันภัยรถยนต์   ประกันอัคคีภัย   ประกันภัยขนส่งทางทะเล   ประกันภัยเบ็ดเตล็ด

   ประกันภัยภาคบังคับ

   ประกันภัยแบบประหยัด

  ประกันภัยการขนส่งสินค้า

  ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล

  ประกันภัยภาคสมัครใจ

  ในประเทศและระหว่างประเทศ

  ประกันภัยวิศวกรรม
More More More More
 

  ให้บริการการประกันภัยการขนส่งสินค้าทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ โดยให้ความคุ้มครอง
ทั้งการทางเรือ เครื่องบิน รถบรรทุก และรถไฟ

การประกันภัยทางทะเล แบ่งเป็น 2 ประเภท

การประกันภัยตัวเรือ ( Marine Hull Insurance) :
ุ้คุ้มครองความสูญเสียหรือเสียหายต่อตัวเรือ(ลำที่เอาประกันภัย) และเครื่องจักรอุปกรณ์
ทุกชนิดที่ติดตั้งบนเรือจากภัยต่าง ๆ ที่ระบุ ได้แก่ ภัยต่าง ๆ   จากทะเล แม่น้ำ ทะเลสาบ
หรือเส้นทางน้ำอื่นๆ ไฟ ระเบิด การโจรกรรม โดยใช้กำลัง ประทุษร้ายจากบุคคล
ภายนอกเรือ การทิ้งทะเลโจรสลัดอุบัติภัย จากเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์โดนกับเครื่องบิน 
หรือวัตถุที่หล่น  จากอากาศยาน ยานพาหนะทางบก  ท่าเทียบหรืออุปกรณ์ของท่าเรือ
แผ่นดินไหว ภูเขา ไฟระเบิด ฟ้าผ่า  อุบัติเหตุในการขนถ่ายสินค้า  การเคลื่อนตัวของ
สินค้า   หรือเชื้อเพลิง หม้อน้ำระเบิด เพลาแตกหัก  หรือข้อบกพร่องแฝงเร้น ของเครื่อง
จักรหรือตัวเรือความเลินเล่อของนายเรือ ลูกเรือ หรือนำร่อง ความเลินเล่อของผู้ซ่อมเรือ
ผู้เช่าเหมา การกระทำโดยมิชอบของนายเรือและลูกเรือ

 

 

การประกันภัยขนส่งสินค้า (Marine Cargo Insurance) :
คุ้มครองสินค้าที่เอาประกันภัย ซึ่งอยู่ในระหว่างการขนส่งทางทะเล ทางบก
หรือทางอากาศ โดยให้บริการทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ


ประเภท

ความคุ้มครอง

กรมธรรม์ประกันภัย
ขนส่งสินค้า
ระหว่างประเทศ
(IMPORT/EXPORT)

คุ้มครองสินค้าที่เอาประกันภัยซึ่งอยู่ในระหว่างขนส่งทางทะเลตั้งแต่ต้นทางจนถึง
ผู้รับสินค้าปลายทาง โดยทางทะเล  /อากาศ/รถยนต์/รถไฟ/พัสดุภัณฑ์

   การประกันภัยการขนส่งสินค้าทางทะเล
    จะมีแบบความคุ้มครองอยู่  3 แบบ คือ

          1) Institute Cargo Clauses (A)
          2) Institute Cargo Clauses (B)
          3) Institute Cargo Clauses (C)

   การประกันภัยการขนส่งสินค้าทางอากาศ
   จะมีแบบความคุ้มครองหลัก อยู่ 3 แบบ คือ
          
          1) Institute Cargo Clauses (Air) Excluding Sending by Post
          2) Air Transportation Clause
          3) Institute Parcel Post Clauses (All risk)

  ตารางเปรียบเทียบความคุ้มครองการประกันภัยขนส่งสินค้า
ระหว่างประเทศ

กรมธรรม์ประกันภัย
ขนส่งสินค้า
ภายในประเทศ
(INLAND TRANSIT)

1) แบบการเสี่ยงภัยทุกชนิด :
ความเสียหายหรือความสูญเสียโดยสิ้นเชิงหรือบางส่วนของสินค้าที่เอาประกันภัย
อันเกิดจากอุบัติเหตุหรือสาเหตุภายนอก และความเสียหายทั่วไป( General
Average) ที่เกิดขึ้นกับสินค้า ที่เอาประกันภัยรวมทั้ง ส่วนเฉลี่ยความเสียหาย
ทั่วไป ( GeneralAverage Contribution) และค่ากู้ภัย ( Salvage Charges)
ที่ผู้เอาประกันภัย จะต้องชดใช้ตามประเพณีปฏิบัติหรือ ตามกฎหมาย เว้นแต่
ที่มีสาเหตุตกอยู่ภายใต้ข้อยกเว้น

2) แบบระบุภัย :
คุ้มครองความเสียหายหรือความสูญเสียโดยสิ้นเชิงหรือบางส่วนของสินค้าที่เอา
ประกันภัยอันมีสาเหตุมาจาก อัคคีภัยการระเบิดหรือฟ้าผ่าและยานพาหนะที่ใช้ใน
การขนส่ง หรือสินค้าที่เอาประกันภัยประสบอุบัติเหตุชนหรือโดนกับยานพาหนะ
อื่นหรือสิ่งหนึ่งสิ่งใดนอกยานพาหนะรวมถึง หัวลากและหางลาก หรือรถพ่วงของ
ยานพาหนะที่ใช้ในการขนส่งนั้นเอง

กรมธรรม์ประกันภัย
ความรับผิดของผู้ขนส่ง
(CARRIER LIABILITY)

ความคุ้มครองความรับผิดตามกฎหมายของผู้เอาประกันภัยเพื่อความสูญเสียหรือ
ความเสียหายหรือส่งมอบชักช้าของของที่ผู้เอาประกันภัยรับขนส่งซึ่งเกิดขึ้นใน
ระหว่างการขนส่งและในระหว่างระยะเวลา ประกันภัยตั้งแต่ เมื่อของได้บรรทุก
ขึ้นไปยัง ยานพาหนะขนส่งจนกระทั่งส่งมอบของ และเป็นการขนส่ง  โดยยาน
พาหนะขนส่งที่ได้ระบุในตารางกรมธรรม์ประกันภัย   รวมทั้งความสูญหายหรือ
ความเสียหายของ ของที่เกิดขึ้นในระหว่างการดำเนินการขนขึ้นไปยังยานพาหนะ
ขนส่งและการขนถ่ายออกจากยานพาหนะขนส่ง ซึ่งกระทำโดยผู้เอาประกันภัย
หรือตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้เอาประกันภัย


ตารางเปรียบเทียบความคุ้มครองการประกันภัยขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ

Marine Cargo Clause - ภัยที่คุ้มครอง

Institute Cargo Clauses

A

B C

1

 อัคคีภัย , ภัยระเบิด

2

 เรือจมหรือตะแคง , เรือเกยตื้น , เรือชนกัน , เรือโดนกัน ,
 เรือล่ม

3

 ยานพาหนะบนบกพลิกคว่ำหรือตกรางหรือชนกัน

4

 ส่วนเฉลี่ยในความรับผิดกรณีเรือชนกัน

5

 การขนสินค้าลงที่ท่าระหว่างทางซึ่งเรือใช้หลบภัย

6

 การเสียสละในความเสียหายร่วมกัน General Average

7

 การโยนสินค้าลงทะเลในขณะที่เรือประสบภัย Jettison

8

 การกู้เรือ และ ค่ากู้สินค้า Sue and Labour Charges

9

 ค่าจัดส่งสินค้าต่อไปยังจุดหมายปลายทาง

10

 สินค้าเสียหายอย่างสิ้นเชิงทั้งหีบห่อ ที่เกิดขึ้นขณะ ขนขึ้นหรือ
 ขนลงจากเรือหรือระหว่างถ่ายลำสับเปลี่ยนเรือ

11

 แผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด ฟ้าผ่า

12

 สินค้าถูกคลื่นซัดตกทะเล

13

 สินค้าเปียกเนื่องจากน้ำทะเล หรือน้ำในแม่น้ำเข้าสระวางเรือ
 หรือเข้าสู่คอนเทนเนอร์ หรือในแม่น้ำท่วมเข้าสถานที่เก็บ
 สินค้า

14

 สินค้าเปียกน้ำฝน

15

 การกระทำโดยเจตนามุ่งร้ายของบุคคลอื่นๆ

16

 สินค้าถูกปล้นโดยโจรสลัด

17

 สินค้าถูกลักขโมย

16

 ความสูญเสียหรือเสียหายต่อทรัพย์สินที่เอาประกันภัยจาก
 ภัยอื่นซึ่งมีสาเหตุจากภายนอก และเกิดขึ้นโดยไม่คาดหมาย
 เช่น การแตกหักร้าวฉีกขาดการปนเปื้อน กับวัตถุหริอ
 สินค้าอื่น  กะเทาะ  การเกิดสนิม การบุบสลาย ทำให้สินค้ารั่ว
 ไหลเกิดขึ้นในระหว่างการขนส่ง

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
แผนกรับประกันภัยมารีน
  คุณ นวลออง ต่อ 1426,1427

ประกันภัยขนส่งทางทะเล
   
 
 
 

บริษัท กมลประกันภัย จำกัด (มหาชน)

สำนักงานใหญ่ 421,423 ถ.บอนด์สตรีท ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

Tel : 0-2502-2999 Fax : 0-2502-2955