ประกันภัยรถยนต์   ประกันอัคคีภัย   ประกันภัยขนส่งทางทะเล   ประกันภัยเบ็ดเตล็ด

   ประกันภัยภาคบังคับ

   ประกันภัยแบบประหยัด

  ประกันภัยการขนส่งสินค้า

  ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล

  ประกันภัยภาคสมัครใจ

  ในประเทศและระหว่างประเทศ

  ประกันภัยวิศวกรรม
More More More More
 
   ประกันภัยรถยนต์แบ่งเป็น 2 ประเภท คื
  1. ประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ (พ.ร.บ.)
:.....เป็นประกันภัยรถยนต์ที่กฎหมายกำหนดให้รถทุกคันต้องทำเพื่อคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ
2. ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ แบ่งเป็น 5 ประเภทคือ
     
  ประเภท 1 คุ้มครองความเสียหายต่อชีวิตร่างกาย, ทรัพย์สินบุคคลภายนอกรวมทั้งการชน
และการสูญหายของรถยนต์ที่เอาประกันภัย
  ประเภท 2 คุ้มครองความเสียหายต่อชีวิตร่างกาย, ทรัพย์สินบุคคลภายนอก และเฉพาะการสูญหายของรถยนต์ที่เอาประกันภัย
  ประเภท 3 คุ้มครองความเสียหายต่อชีวิตร่างกายและทรัพย์สินบุคคลภายนอก
  ประเภท 4 คุ้มครองความเสียหายเฉพาะทรัพย์สินบุคคลภายนอกในวงเงินไม่เกิน
100,000.00 บาท
  ประเภท 5
(3+)
คุ้มครองความเสียหายต่อชีวิตร่างกาย, ทรัพย์สินบุคคลภายนอกรวมทั้งการชน
ของรถยนต์ที่เอาประกันภัยกับยานะทางบก
ี้
 
ตารางเปรียบเทียบความคุ้มครองประกันรถยนต์ภาคสมัครใจ
ประกันภัยรถยนต ความคุ้มครอง
ความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก ความเสียหายที่เกิดกับรถที่เอาประกันภัย
ทรัพย์สิน ชีวิต/ร่างกาย สูญหาย/ไฟไหม้ สาเหตุอื่น
ประเภท 1
ประเภท 2  
ประเภท 3    
ประเภท 4     Թ 100,000 ҷ ͤ
ประเภท 5  

คุ้มครองเฉพาะการชน
กับยานพาหนะทางบก


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ѺСѹö¹ 0-2502-2999
  سѧ ต่อ 1414
  س÷ ต่อ 1415
  س ต่อ 1416
  س签 ต่อ 1420
  س ต่อ 1421


 
ประกันภัยรถยนต์
ประกันภัยรถยนต์ (พ.ร.บ)
ประกันภัยรถยนต์ประเภท 1
ประกันภัยรถยนต์ประเภท 2
ประกันภัยรถยนต์ประเภท 3
ประกันภัยรถยนต์ประเภท 4
ประกันภัยรถยนต์ประเภท 5
ӹdzͧ
ú. online
 
 

บริษัท กมลประกันภัย จำกัด (มหาชน)

สำนักงานใหญ่ 421,423 ถ.บอนด์สตรีท ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

Tel : 0-2502-2999 Fax : 0-2502-2955